ALGEMENE VOORWAARDEN BELFOR HOME

 

Artikel 1 Begrippen 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit: 

1. BELFOR: Belfor Nederland B.V. 

2. Calamiteit: een niet-verwachte gebeurtenis die (ernstige) schade kan veroorzaken en waarbij directe actie is vereist om zo (ergere) schade te voorkomen 

3. Contractant: degene (consument, natuurlijk persoon) die bij BELFOR een abonnement heeft afgesloten 

4. Partijen: BELFOR en Contractant gezamenlijk 

5. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Partijen 

6. Abonnement: de Overeenkomst tussen Partijen met een bepaalde contractperiode betrekking hebbende op eerste lijn contact ten aanzien van een calamiteit in en rond de eigen woning van de Contractant 

7. Opdracht: de Overeenkomst van opdracht die wordt gesloten tussen Partijen betreffende werkzaamheden die buiten het Abonnement vallen 

8. Werkzaamheden: Alle diensten en leveringen van BELFOR 

Artikel 2 Algemeen 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en werkzaamheden van BELFOR ten behoeve van Contractanten. 

2.2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.4. De in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen aan de zijde van BELFOR betreffen geen resultaatsverplichtingen, doch slechts inspanningsverplichtingen. 

2.5. BELFOR heeft het recht een Overeenkomst te laten uitvoeren door derden. 

Artikel 3 Aanbod 

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van BELFOR zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.2. De Contractant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van BELFOR dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Contractant kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van BELFOR dat gebaseerd is op door de Contractant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

3.3. Indien de Contractant een Overeenkomst wenst aan te gaan, dient de Contractant het daartoe bestemde contract binnen een door BELFOR aangezegde redelijke termijn te ondertekenen en aan BELFOR te retourneren. 

Artikel 4 Inhoud Abonnementen Home 

4.1. De Contractant heeft bij het aangaan van een Abonnement de keuze uit een basismodule en de basis+ module. Een Abonnement is gekoppeld aan een specifiek woonadres genoemd in het Abonnement. 

4.2. De basismodule omvat: 

• 24/7 telefonische bereikbaarheid in geval van calamiteiten en tijdens reguliere kantoortijden in geval van schade of lekkage zonder calamiteit; 

• 24/7 telefonische assistentie met tips in geval van een calamiteit: brand, water, lekkage en explosie; 

• In geval van een calamiteit een eerste opname op locatie binnen 5 uur tijdens werkdagen en binnen 6 uur op weekend- en feestdagen; 

• In geval van een calamiteit de eerste bereddingswerkzaamheden tegen kosten (doorgaans door de verzekering gedekt); 

• In geval van een calamiteit een plan inclusief kostenindicatie van schoonmaak/herstel binnen 5 werkdagen na locatiebezoek; 

• Indien de Contractant een schade of lekkage heeft aan de woning welke geen calamiteit betreft is BELFOR tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar; 

• Indien de Contractant een schade of lekkage heeft die geen calamiteit betreft en de Contractant wenst de hulp van BELFOR bij het herstel, dan komt BELFOR binnen maximaal 5 werkdagen ter plaatse om de schade op te nemen. 

• Indien een opdracht niet doorgaat zal BELFOR kosten in rekening brengen van €. 90,95 inclusief B.T.W. 

Overige werkzaamheden en of diensten vallen niet onder het Abonnement en worden derhalve gefactureerd. 

4.3. De basis + module (premium) omvat: 

• Alle elementen van de basismodule plus: 

• In geval van een calamiteit een gratis inspectie op afstand (digitaal); 

• In geval van een calamiteit een eerste opname op locatie binnen 2 uur tijdens werkdagen en binnen 4 uur op weekend- en feestdagen; 

• In geval van een calamiteit een plan inclusief kostenindicatie van schoonmaak/herstel binnen 2 werkdagen na locatiebezoek; 

• Als de Contractant er een schade of lekkage heeft welke geen calamiteit betreft en de Contractant wenst de hulp van BELFOR bij het herstel, dan komt BELFOR binnen 3 werkdagen ter plaatse om de schade op te nemen. 

• Indien een opdracht niet doorgaat zal BELFOR kosten in rekening brengen van €. 90,95 inclusief B.T.W. 

Overige werkzaamheden en of diensten vallen niet onder het Abonnement en worden daarom gefactureerd. 

4.4 Als werkzaamheden buiten het abonnement om worden verricht brengt BELFOR deze kosten – tenzij anders overeengekomen- in rekening op basis van uren maal tarief en exclusief toeslagen zoals reiskosten, materialen. In dat geval zal sprake zijn van een opdracht welke ondertekend dient te worden. 

Artikel 5 Duur Abonnement, Opzegging, Verhuizing 

5.1. Een Abonnement wordt geacht te zijn aangegaan voor de periode van drie maanden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en zal zonder voorafgaande opzegging stilzwijgend worden verlengd voor dezelfde periode. 

5.2. Een Abonnement kan na ommekomst van de eerste periode van drie maanden tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opvolgend op de maand waarin wordt opgezegd. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de kalendermaand. 

5.3. Bij verhuizingen is de Contractant verplicht BELFOR hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen. Wijzingen van het telefoonnummer of emailadres dienen eveneens tijdig worden doorgegeven aan BELFOR. 

5.4. In geval van verhuizing kan een Abonnement kosteloos worden overgeschreven op de nieuwe bewoner van het pand dan wel ter keuze van Contractant naar een nieuw woonadres van de Contractant. Mits dit in de regio is waar BELFOR haar vestigingen heeft met een maximale rijafstand van 70 kilometer. 

Artikel 6 Opdracht 

6.1. Een offerte voor een Opdracht is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de offerte niet leidt tot een Opdracht zullen kosten voor het maken van een offerte in rekening worden gebracht. 

6.2. BELFOR maakt de offerte voor een Opdracht op basis van regie met richtprijs, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is afgesproken. Bij regie komen Partijen overeen dat de gemaakte kosten van BELFOR worden vergoed; het uurtarief en zo mogelijk ook de andere kosten worden voor zover bekend aan Contractant bekend gemaakt; bij iedere afrekening maakt BELFOR een overzicht van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. De richtprijs is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. 

6.3. In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld. 

6.4. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht BELFOR niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

6.5. Tenzij anders vermeld is een offerte is 30 dagen geldig. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

6.6. Na voltooiing van een Opdracht nodigt BELFOR de Contractant uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De Contractant dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken. 

6.7. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door BELFOR dienen te worden hersteld, zal BELFOR deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van BELFOR vallen. 

Artikel 7 Termijnen 

7.1. Opgegeven of overeengekomen termijnen gelden nimmer als fatale termijnen, ook indien (de) termijnen niet bij benadering zijn opgegeven of overeengekomen. 

7.2. Bij niet tijdige nakoming dient BELFOR eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

Artikel 8 Prijzen 

8.1. Alle door BELFOR genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Abonnementsprijs zoals vermeld op www.belforhome.nl is inclusief B.T.W. 

Artikel 9 Betalingen 

9.1. In het kader van een Abonnement worden de maandelijkse bedragen door een automatische incasso voldaan, voorafgaand aan de maandelijkse periode. In overige gevallen vindt betaling plaats door overboeking, dan wel door automatische incasso. BELFOR kan te allen tijde in delen factureren. 

9.2. In geval van automatische incasso, verstrekt de Contractant aan BELFOR een volledig en correct ingevulde schriftelijke machtiging om de betaling(en) automatisch te incasseren van het IBAN-nummer van de Contractant. 

9.3. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de overige op de betreffende factuur vermelde instructies. Deze betalingstermijn geldt als een fatale termijn. 

9.4. BELFOR is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Contractant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens BELFOR is nagekomen. 

9.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten betalingsverplichting niet op. 

9.6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) of (voorlopige) surseance van betaling van de Contractant, zijn de vorderingen op de Contractant onmiddellijk opeisbaar. 

9.7. In geval de Contractant een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Contractant vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd over alle te late betalingen ter hoogte van het percentage van de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. 

9.8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Contractant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Contractant. 

9.9. BELFOR zal niet eerder extra kosten, zoals incasso- en administratiekosten in rekening brengen dan nadat de Contractant tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1. BELFOR is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van BELFOR. 

10.2 Mocht BELFOR aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft BELFOR te allen tijde het recht deze schade – indien mogelijk – eerst zelf te herstellen. De Contractant dient BELFOR hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van BELFOR ter zake vervalt. 

10.3. De aansprakelijkheid van BELFOR is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst in één jaar, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van BELFOR betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BELFOR nimmer meer beloopt dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door BELFOR afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van BELFOR dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 

10.4. BELFOR is niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens de Contractant zijn verstrekt, dan wel voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek van het object. 

10.5. BELFOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder mede wordt verstaan gevolgschade en gederfde winst. 

10.6. De Contractant vrijwaart de BELFOR voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze Overeenkomst geleden schade. 

10.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BELFOR. 

10.8. De Contractant is verplicht om een schade binnen 7 dagen na het schadevoorval schriftelijk te melden. 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding 

11.1. Partijen zijn, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een 

redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

11.2. Indien de Contractant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Contractant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is BELFOR gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Contractant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld. 

11.3. De Contractant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door BELFOR op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings-of ontbindingsrecht. 

11.4. De Contractant is verplicht de schade die BELFOR ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 

11.5. Indien BELFOR de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Contractant terstond opeisbaar. 

Artikel 12 Overmacht 

12.1. BELFOR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken, bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, waarop BELFOR geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken. 

12.2. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop de overmachtssituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

12.3. Indien BELFOR bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, blijft de Contractant de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. In verband met overmacht geleden schade anders dan (gedeeltelijke) restitutie dan wel (gedeeltelijke) kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 13 Slotbepalingen 

13.1. Op alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. 

13.2. Mocht één van de bepalingen van deze voorwaarden nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan wordt daarvoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Er wordt dan geacht een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van de desbetreffende bepaling het meest benadert. 

13.3. BELFOR houdt zich het recht voor deze voorwaarden in de toekomst te wijzigen. De Contractant wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien BELFOR niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. Bij een wezenlijke wijziging van deze voorwaarden is Contractant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 

Meer weten?

Wil je meer weten over onze abonnementen of advies over welk abonnement het beste bij jouw behoeftes en situatie past? Of neem vrijblijvend contact op via 0294 416151. Wij staan altijd voor je klaar.